MR

De medezeggenschapsraad van de Dissel bestaat uit 6 personen: 3 ouders (gekozen door en uit de oudergeleding) en 3 personeelsleden (gekozen door en uit de personeelsgeleding). Om de drie jaar zijn er verkiezingen. Het bestuur van de school (Wolderwijs) zal de MR om advies of instemming vragen voordat er besluiten worden genomen die de school aangaan. De MR kan het bestuur ook ongevraagd advies geven. Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een activiteitenplan en taakverdeling, jaarplanning en een jaarverslag over het afgelopen schooljaar. Deze stukken zijn in te zien en worden kort besproken tijdens de zakelijke ouderavond. MR leden laten zich (bij)scholen middels speciale (G)MR-cursussen. De MR houdt zich onder meer bezig met: personeelsbeleid, schooltijden en vakantierooster, huisvesting, klachtenregeling, vaststellen van begroting, jaarverslag, schoolplan, meerjarig beleidsplan en formatie. Daarnaast kan de MR zich buigen over actuele onderwerpen. De MR staat open voor suggesties! De MR heeft 8 vergaderingen van 2 uur per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad vinden veelal plaats op school en zijn openbaar. Data en tijden worden vermeld op de jaarkalender en op de website van school. GMR info zie schoolgids.

Notulen:

* februari 2019

* april 2019

* oktober 2019

 

 

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Dissel die de ouderraad van de school vertegenwoordigen. Wij ondersteunen het team bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De Ouderraad bestaat momenteel uit acht leden.

De vergaderdata voor MR / GMR en OR staan vermeld in de schoolkalender op deze website.

  • c-facebook

© JW van der Vlist  Proudly created with Wix.com